Pedagogia del conte

El conte infantil no és únicament  important com a estímul pel futur lector, sinó també, perquè contribueix al desenvolupament del llenguatge, de la creació literària, de la imaginació de mons possibles, entre altres. A més, perquè al recrear la vida dels personatges i identificar-se amb ells, els permet viure una sèrie d’experiències i situacions que ajuden a adquirir major seguretat en sí mateixos, a integrar-se i formar part del món que els envolta.

La literatura infantil  la música

La literatura infantil permet incloure aspectes pedagògics, psicològics, religiosos, ideològics, socials…que propicien diferents possibilitats didàctiques quan s’integra amb la música, ja que ambdues són sinònims de comunicació. Aquesta unió a més, motiva l’expressió plàstica, l’expressió dramàtica i la dansa, la qual cosa permet enriquir la creativitat de les nenes i dels nens preescolars.
Segons Palacios (2000, p. 15), el conte i la música són totalment afins, perquè: Representen experiències que provoquen goig, satisfacció i alhora són
educatives. Permeten observar les coses tant en la seva unitat com en les seves parts. L’efecte d’encantament que produeix en els espectadors, permet la formació
d’hàbits d’atenció, concentració, reflexió i participació. La narració del conte i l’audició musical, propicien en els qui escolten, un ambient màgic en temps i espai, que incentiva la fantasia en ampliar-se els límits de la imaginació.
D’igual manera afirma Palacios (2000, p. 6) que, la música és l’activitat humana més global, més harmoniosa, aquella en la qual l’ésser humà és al mateix temps material i espiritual, dinàmic, sensorial, afectiu, mental i idealista, aquella que està en harmonia amb les forces vitals que animen els regnes de la naturalesa, així com les normes harmòniques del cosmos.

El conte musical

-Elements sonors i corporals que conformen el conte musical

A continuació, esmentem els elements sonors i corporals indispensables per realitzar un conte musical infantil:

  • Efectuar audicions d’obres musicals de diferents compositors, períodes i
    estils, que permetin sensibilitzar als oients. Si es discriminen velocitats, intensitats, altures, timbres, durades i textures, es facilita la interiorització de les melodies i els ritmes, alhora que ajuda a identificar-los i relacionar-los amb les característiques dels personatges, les accions o les situacions que es desenvolupen en el conte. És així com aquests elements sonors es converteixen en suport de el conte musical.
  • Interpretar cançons relacionades amb la història que es presenta, preferiblement creades pels nens. S’introdueixen de manera intercalada amb la narració del conte animat i en els moments que l’argument ho suggereixi.
  • Produir sons amb el cos, amb objectes o instruments musicals que ajudin en els efectes sonors de la narració.
  • Fer servir  instruments musicals per acompanyar les cançons que sonen en el transcurs de la història, amb percussions de pols, accent, ritme o obstinats.
  • Tenir en compte que amb els nens petits convé realitzar els acompanyaments musicals, mitjançant la imitació o per mitjà de la imitació simultània (que executin al mateix temps que el mestre/a). Una altra possibilitat pot ser mitjançant la improvisació, on s’acompanyen lliurement, els cants que s’entonen en els contes musicals.
  • Propiciar espais d’expressió corporal lliure, execució de moviments imitatius o moviments basats en un estímul o consigna. Aquests moviments exemplifiquen personatges o situacions de la història.
  • Participar en danses senzilles i jocs infantils, que permetin enriquir l’argument i l’execució del conte.

És important introduir música i moviments, associant el so d’instruments musicals o objectes, que d’alguna manera, serveixin per identificar als personatges o esdeveniments de l’argument; això permet que els nens i les nenes de matern infantil, identifiquin el moment en què han d’interactuar.
Els preescolars realitzen amb gran espontaneïtat i alegria les activitats de ballar i cantar; aquesta última, aporta varietat expressiva i enriquiment en el llenguatge, i ambdues, estimulen l’àrea psicomotora, l’audició, l’autoestima, les relacions interpersonals i la creativitat.

El cant es converteix en un recurs excel·lent tant per a l’educació musical, com per a l’aprenentatge i la interiorització d’altres àrees del currículum, permet treballar l’educació auditiva, el sentit rítmic, la veu, les habilitats motrius i la capacitat gestual i expressiva del nen i la nena, desenvolupant la memòria i la imaginació.

Estimulació literària
Com ja hem anteriorment, els contes representen una possibilitat perquè els nens i les nenes s’involucrin amb la realitat, ja que les històries els permeten introduir-se per camins nous per conèixer el món, i d’aquesta manera, s’afavoreix la seva personalitat.

És aconsellable que els contes pels més petits siguin curts per no cansar-los i avorrir-los, amb paraules senzilles i reiteratives que permetin fixar conceptes. A poc a poc, ells i elles es converteixen en els narradors o creadors de les històries, fent-ho amb gran expressivitat. Els temes proposats convé que es relacionin amb el seu quefer diari, i a més, que no causin temor cap a algú o cap a alguna cosa.

Mitjançant la unió de la literatura infantil i la música, els nens i les nenes preescolars es converteixen en oïdors o protagonistes de la història, la qual cosa permet que es mantingui la motivació durant l’execució del conte musical, és aquí on es fa present l’element màgic que acompanya a la fantasia dels més petits.

La imaginació, la creativitat i la curiositat són qualitats que estan unides en la infància sent important fomentar-les per enriquir-les i conservar-les. Una de les possibilitats per estimular-les és mitjançant la literatura, en proporcionar una trobada amb el coneixement amb la percepció dels sentits i amb la vivència de diversos sentiments. Els contes són el llenguatge que millor entenen els nens i les nenes, perquè són el seu immillorable mapa afectiu, fem que se’ls permeti viure’ls, parlar d’ells, dibuixar-los, representar-los”

Els comentaris estan tancats.